วิวัฒนาการแห่งการป้องกันและรักษาเพื่อมวลมนุษย์

technology

โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและความก้าวหน้า มนุษย์สามารถประยุกต์ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยเทคโนโลยี อีกหนึ่งความสำเร็จของมนุษย์ที่คิดค้นขึ้นมาที่เราอาจได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือคำว่า เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งก็คือ การนำความองค์ความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ปรับปรุงใช้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นหรือตรงตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพนี้สามารถนำมาใช้ได้กับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร และทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นี้แหละที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คือ การนำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ กับกระบวนการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษา การสร้างขึ้นใหม่ การปรับปรุง การวินิจฉัย ก็ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก จึงมีการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นมากมายหลายแขนง สามารถแบ่งกลุ่มได้ ดังนี้

– กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพด้านหาสาเหตุโรค ยกตัวอย่างเช่น การผลิตสารแอนตี้บอดี้ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

– กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพด้านยารักษาโรค ยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ระหว่างตัวยาสมัยใหม่กับยาสมุนไพร ทำให้เกิดยารักษาโรคตัวใหม่ที่มีศักยภาพในการรักษาโรคเพิ่มขึ้น เป็นต้น

– กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพด้านป้องกันโรค ยกตัวอย่างเช่น การตรวจพบโรคทางพันธุกรรมแล้วนำมาวิเคราะห์วิจัยหาสาเหตุ และสามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อให้ป้องกันโรคไม่ให้เผยแพร่ไปยังบุตรได้ เป็นต้น

– กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพด้านรักษาโรค ยกตัวอย่างเช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วยยีนบำบัด  การรักษาโรคไขกระดูกทำงานผิดปกติ การรักษาโรคเบาหวาน และอีกหลาย ๆ โรคในปัจจุบัน

– กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรม ยกตัวอย่างเช่น การตรวจหาเพื่อวินิฉัยโรคต่างๆ ที่มีพาหะมาจากยีน ไม่ว่าจะเป็นโรคปัญญาอ่อน โรคธาลัสซี

เมีย โรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง เป็นต้น รวมไปถึงการวิเคราะห์วิจัยหายีนที่ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ เช่น ควบคุมความแก่ชรา ควบคุมการเกิดโรคอ้วน สุดท้ายนั้นสามารถใช้วิเคราะห์วิจัยในการวินิจฉัยคดีต่างๆ จากยีน DNA เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุ หรือเป็นการพิสูจน์ความเป็นสายเลือดเดียวกันได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นั้นสร้างประโยชน์ได้มหาศาลทีเดียว สามารถย่นระยะเวลาการค้นหาหรือการวินิจฉัยได้ และสามารถรักษาโรคภัยต่าง ๆ ได้ทันท่วงที หรือกระทั่งการวินิจฉัยเพื่อพัฒนาหาทางป้องกันก็ส่งผลที่ดีต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยนั้น ๆ จึงจำเป็นต้องมีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะอย่าลืมว่า โลกปัจจุบันก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีซึ่งนอกจากให้ประโยชน์กับมนุษย์แล้วก็ยังสร้างโทษได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดไวรัสแปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่มีอานุภาพร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์มากขึ้นเช่นกัน